THÔNG BÁO ĐỀ NGHỊ NHÀ ĐẦU TƯ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
18/08/2023 | Lê Nguyễn Quỳnh Thơ Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo đến quý Nhà đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư báo cáo định kỳ về giám sát, đánh giá đầu tư; lắp đặt bảng thông tin dự án tại vị trí dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo đến quý Nhà đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án đầu tư; báo cáo định kỳ về giám sát, đánh giá đầu tư; lắp đặt bảng thông tin dự án tại vị trí dự án. Cụ thể như sau:

1. Thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án đầu tư

- Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (hằng quý, hằng năm) về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020; Điều 102 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

- Mẫu báo cáo: Thực hiện theo Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Thực hiện báo cáo định kỳ về giám sát, đánh giá đầu tư

Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ 06 tháng, cả năm theo Điều 71, Điều 72, khoản 8 Điều 100 Nghị định 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

- Mẫu báo cáo thực hiện theo Mẫu số 12 ban hành kèm theo Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Hình thức thực hiện báo cáo: Báo cáo bằng văn bản và báo cáo trực tuyến trên Hệ thống quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An tại địa chỉ: http://qldadt.ictlongan.vn

4. Thực hiện lắp đặt bảng thông tin dự án tại vị trí dự án theo chỉ đạo tại văn bản số 3835/UBND-KTTC ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh

Các nội dung trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo đến quý Nhà đầu tư được biết, khẩn trương thực hiện. Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý dự án đầu tư ngoài ngân sách; và các Mẫu báo cáo trên trên Cổng thông tin điện tử của của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An theo địa chỉ: https://skhdt.longan.gov.vn/ để các nhà đầu tư thuận lợi thực hiện./.

2697_TAI LIEU HUONG DAN SU DUNG QLDADT_Nha Dau Tu.docx

2697_SKHĐT-KTĐN_21-06-2023_sua_De nghi NDT bao cao dinh ky (nhac lai).signed (1).pdf

2697_Mau bao cao.rar

2697_Tai khoan.rar

THÔNG BÁO