THÔNG BÁO DỜI THỜI GIAN TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM GIA DỰ VÒNG 02 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023
07/07/2023 Căn cứ Kế hoạch số 303/KH-SKHĐT ngày 17/03/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023; Thông báo số 99/TBSKHĐTngày 05/5/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư năm 2023;Biên bản họp Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển; Biên bản Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức và các Bộ phận giúp việc. Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo như sau:
  -Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo dời thời gian phỏng vấn vòng 02:
  Bắt đầu lúc 08 giờ ngày 12/7/2019 (thứ tư)
  Lý do: Thành viên trong Hội đồng tuyển dụng viên chức có lịch công tác đột xuất.
  Các nội dung khác vẫn thực hiện theo thông báo 930/TB-KDTDVC ngày 23/6/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
  Hội đồng tuyển dụng thông báo đến các thí sinh được biết.
 
THÔNG BÁO