Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 02 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư
Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-TTXTHTĐT ngày 4/4/2021 của Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư; Thông báo số 03/TB-TTXTHTĐT ngày 20/5/2021 của Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư; Thông báo số 15/TB-TTXTHTĐT ngày 16/8/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư. Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo như sau:

1. Triệu tập thí sinh dự tuyển vòng 2

Triệu tập 06 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư

* Đính kèm danh sách 06 thí sinh.

2. Nội dung phỏng vấn

2.1. Đối với vị trí việc làm Xúc tiến đầu tư

Cấu trúc câu hỏi mỗi đề phỏng vấn gồm có 05 câu phỏng vấn, tập trung ở các nội dung như sau:

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức số 52/2019/QH14.

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Long An quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An và Quyết định số 49 /2018/QĐ-UBND ngày 28/10/20218 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.

- Quyết định số 01/QĐ-SKHĐT ngày 04/01/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư.

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14.

- Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư.

2.2. Đối với vị trí việc làm Tư vấn và Hỗ trợ đầu tư:

Cấu trúc câu hỏi mỗi đề phỏng vấn, gồm có 05 câu phỏng vấn, tập trung nội dung thuộc các văn bản như sau:

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức số 52/2019/QH14.

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Long An quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An và Quyết định số 49 /2018/QĐ-UBND ngày 28/10/20218 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.

- Quyết định số 01/QĐ-SKHĐT ngày 04/01/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư.

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14.

* Đính kèm nội dung ôn tập.

3. Về thời gian, địa điểm phỏng vấn vòng 2, cụ thể như sau:

3.1. Thời gian phỏng vấn: Bắt đầu vào lúc 8 giờ, ngày 7/9/2021 (thứ ba).

Thí sinh có mặt vào lúc 7 giờ 30 phút tại địa điểm phỏng vấn để được sinh hoạt nội dung, hình thức phỏng vấn.

3.2. Địa điểm phỏng vấn: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Số 61, đường Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

4. Lệ phí tham gia dự tuyển: 500.000 đồng/01 thí sinh.

Lưu ý: Thí sinh tham dự kỳ thi phỏng vấn không được mang theo các loại tài liệu, thiết bị điện tử vào phòng thi; trang phục phải đảm bảo lịch sự, gọn gàng; mang theo thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 02 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư và chứng minh nhân dân để kiểm tra, đối chiếu.

Hội đồng tuyển dụng thông báo đến các thí sinh được biết./.

16_TB-TT_20-08-2021_THONG BAO TRIEU TAP THI SINH (4).signed.pdf

DANH SACH THI SINH VONG 2-8-2021.xlsx

NOI DUNG ON TAP XET TUYEN.docxNguyễn Thị Cẩm Nhung
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1