Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 174/KH-SKHĐT ngày 01/02/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai tuyên truyền, phổ biến các VBQPPL mới ban hành của Trung ương, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức 06 cuộc tuyên truyền, phổ biến với số lượt người tham gia hơn 240 lượt người gồm các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2023, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp năm 2024, Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030; tầm nhìn đến 2050, giới thiệu Bộ pháp điển, Luật đấu thầu, Luật Hợp tác xã, Luật đất đai, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Căn cước, Luật giao dịch điện tử, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…và nhiều văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh…. Qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức của công chức, viên chức cơ quan trong việc chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao kiến thức pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao của ngành trong 6 tháng đầu năm 2024. 

Thanh Thuận
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1