Ngày 26/4/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu tư.

Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT gồm 7 Điều và 17 Mẫu hồ sơ, 8 Phụ lục kèm theo, có hiệu lực từ ngày 15/6/2024.

Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT cập nhật, bổ sung các quy định mới về nội dung của hồ sơ yêu cầu cho các gói thầu (xây lắp, tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa), báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu; báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà thầu; kiểm tra hoạt động đấu thầu; báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu của Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. Bên cạnh đó, Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT cũng hợp nhất các thông tư trước đây quy định về các mẫu hồ sơ đấu thầu nêu trên giúp các chủ thể (như người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, tổ chuyên gia, tổ thẩm định; cơ quan thanh tra, kiểm tra; cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu...) có cơ sở chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động đấu thầu đảm bảo thống nhất, chặt chẽ, đúng vai trò, trách nhiệm và tuân thủ đúng các trình tự, thủ tục và quy định pháp luật về đấu thầu.

Điều 5 của Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT quy định chuyển tiếp đối với gói thầu có hình thức chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp đã phát hành hồ sơ yêu cầu trước ngày 15/6/2024 thì việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo hồ sơ yêu cầu đã phát hành và các quy định của pháp luật điều chỉnh tương ứng. Trường hợp gói thầu chưa lập hồ sơ yêu cầu hoặc đã lập, phê duyệt hồ sơ yêu cầu trước ngày 15/6/2024 nhưng chưa phát hành hồ sơ yêu cầu thì phải sửa đổi, phê duyệt lại hồ sơ yêu cầu theo quy định của Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT.

Kể từ ngày Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành, các Thông tư sau chấm dứt hiệu lực gồm: Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu; Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu; Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT cũng bãi bỏ quy định tại Điều 10 Thông tư số 09/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ KH&ĐT.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết, thực hiện.

THONG TU 07 MẪU HỒ SƠ YÊU CẦU- BC ĐÁNH GIÁ- BC THẨM ĐỊNH.pdf
Kiều Oanh
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1