Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Văn phòng là đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (gọi tắt là Giám đốc Sở) chỉ đạo, điều hành trong công tác: Tổ chức, cán bộ; cải cách hành chính; hệ thống quản lý chất lượng (ISO); tài chính - kế toán; tổng hợp nội bộ; hành chính, quản trị; dân quân tự vệ cơ quan; phòng cháy, chữa cháy; an ninh, trật tự nội bộ; công nghệ thông tin; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa (nếu có); pháp chế; kiểm soát thủ tục hành chính.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Tham mưu đề xuất với Giám đốc Sở thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; tổ chức bộ máy và nhân sự; tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, thi cử đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; các chế độ chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, hưu trí, nâng lương, khen thưởng và kỷ luật đối với công chức trong cơ quan theo đúng các chính sách, chế độ và thẩm quyền.

2. Lập chương trình công tác định kỳ của Sở; giúp Giám đốc Sở tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các qui chế làm việc, qui trình xử lý công việc, chương trình, kế hoạch hoạt động của Sở đã được ban hành. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, các phòng chuyên môn và các đơn vị theo định kỳ; chủ trì kiểm tra, dôn đốc các phòng chuyên môn và tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện các vấn đề Ban giám đốc Sở giao, chỉ đạo của cấp trên giao Sở thực hiện.

3. Chủ trì hoặc phối hợp cùng các phòng, đơn vị có liên quan tổ chức bố trí phục vụ hội nghị, hội họp, tiếp khách, khánh tiết, nghi lễ trong cơ quan.

4. Lập kế hoạch và thực hiện việc mua sắm, sử dụng vật tư, văn phòng phẩm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác chung của Sở, công tác của các phòng và lãnh đạo Sở. Tổ chức kiểm kê tài sản của Sở để cập nhật sổ sách quản lý, lập hồ sơ thanh lý tài sản; quản lý, điều động phương tiện ô tô của Sở; quản lý, bảo trì, sửa chữa toàn bộ tài sản của Sở.

5. Lập dự toán thu, chi, quyết toán tài chính hàng quý, hàng năm phục vụ cho hoạt động của cơ quan; lập dự trù kinh phí cho việc chi tiêu thường xuyên cũng như đột xuất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Sở. Thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản được giao; tham mưu kiểm tra tình hình tài chính của đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo thẩm quyền được phân cấp.

6. Tham mưu và chịu trách nhiệm hướng dẫn, thẩm định, quyết toán tài chính của các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu, nghiệp vụ chi thuộc sở quản lý theo đúng qui định của Nhà nước.

7. Chịu trách nhiệm quản lý con dấu của cơ quan; quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ chung khi được nhập kho và hồ sơ cán bộ, công chức thuộc Sở; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, luân chuyển công văn, tài liệu đến và đi theo đúng thời gian, qui định của pháp luật về lưu trữ và bảo mật theo quy định của Nhà nước.

8. Tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai công tác dân quân tự vệ của Sở. Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường của Sở.

9. Xây dựng chương trình, kế hoạch, theo dõi, kiểm tra, lập báo cáo về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính chung của Sở; kể cả vấn đề thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, các thủ tục hành chính của Sở tại Trung tâm hành chính công của tỉnh.

10. Tham mưu thực hiện công tác pháp chế: dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm; chủ trì hoặc phối hợp, tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến; định kỳ phối hợp hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; lập kế hoạch và tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan; kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tham mưu thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước; phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.v.v.

11. Chủ trì, phối hợp với các Phòng thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

12. Xây dựng kế hoạch và theo dõi triển khai các ứng dụng CNTT hàng năm của Sở; quản lý Trang thông tin điện tử của Sở.

13. Quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ và tài sản được giao đảm bảo đầy đủ, an toàn và theo đúng qui định.

14. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ: Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và kỷ luật; Hội đồng lương; Hội đồng tuyển dụng viên chức; Ban Chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (ISO) của Sở; Ban Biên tập Website của Sở; Thư ký tại các cuộc họp giao ban của Sở, lãnh đạo Sở.

15. Quản lý đội ngũ, công chức, lao động hợp đồng công tác tại Văn phòng, điều hành hoạt động nội bộ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công

Tổ chức và biên chế

1. Tổ chức

a) Lãnh đạo Văn phòng: Văn phòng Sở có Chánh Văn phòng và không quá 02 Phó Chánh Văn phòng.

b) Các công chức và người lao động khác theo vị trí việc làm: Hành chính tổng hợp, hành chính một cửa, tổ chức nhân sự, quản trị công sở, công nghệ thông tin, kế toán, thủ quỹ, văn thư, lưu trữ, lái xe, bảo vệ, tạp vụ.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng thực hiện theo quy định của UBND tỉnh về phân cấp quản lý cán bộ.

2. Biên chế

Biên chế công chức của Văn phòng Sở do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế công chức của Sở được giao hàng năm.

THÔNG BÁO
BÌNH CHỌN
Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1