Chức năng, nhiệm vụ của phòng Đăng ký Kinh doanh

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Phòng Đăng ký kinh doanh là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng tham mưu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (gọi tắt là Giám đốc Sở) thực hiện các mặt công tác như: công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp và đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; công tác đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và tình hình phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác; quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Long An, Hiệp hội doanh nhân tỉnh Long An.

Phòng Đăng ký kinh doanh chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Phó Giám đốc Sở trong từng lĩnh vực công tác theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Giám đốc Sở.

         Phòng Đăng ký kinh doanh có con dấu riêng.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

2.Tham gia xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

3. Có quyền yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình kinh doanh theo quy định của luật Doanh nghiệp; đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo hàng năm của doanh nghiệp (nếu có).

4. Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

5. Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

6. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp theo quy định.

7. Xử lý vi phạm các quy định về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và yêu cầu doanh nghiệp làm thủ tục giải thể theo quy định của Luật; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những vi phạm trong việc đăng ký kinh doanh.

8. Thực hiện số hóa hồ sơ doanh nghiệp.

9. Thực hiện rà soát, đối chiếu số liệu đăng ký doanh nghiệp do phòng Đăng ký kinh doanh quản lý với Cục thuế tỉnh, Cục thống kê tỉnh và các địa phương.

10. Dự thảo chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đối với việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Tham mưu thẩm định về các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước và tình hình phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.

11. Thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, quản lý, vận hành hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia ở cấp địa phương; đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

12. Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Long An, Hiệp hội doanh nhân tỉnh Long An.

13. Thực hiện công tác cải cách hành chính; ISO; kiểm soát thủ tục hành chính có liên quan đến chức năng nhiệm vụ, được giao.

14. Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định; những khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng ký kinh doanh cho cơ quan có thẩm quyền.

15. Quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ và tài sản được giao đảm bảo đầy đủ, an toàn và theo đúng qui định.

16. Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị nghiên cứu đề xuất với Lãnh đạo Sở về các lĩnh vực được phân công.

17.Quản lý đội ngũ, công chức công tác tại Phòng, điều hành hoạt động nội bộ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Tổ chức và biên chế

1. Tổ chức

a) Lãnh đạo phòng ĐKKD: Phòng ĐKKD có Trưởng Phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

b) Các công chức khác theo vị trí việc làm: Quản lý đăng ký kinh doanh.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng ĐKKD thực hiện theo quy định của UBND tỉnh về phân cấp quản lý cán bộ.

2. Biên chế        

   Biên chế của Phòng ĐKKD do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế công chức của Sở được giao hàng năm.

THÔNG BÁO
BÌNH CHỌN
Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1