Báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2018
Thực hiện báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2018 và cập nhật số liệu giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên Hệ thống công nghệ thông tin

​Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh  tại Công văn 5014/UBND-KT ngày 03/11/2017 nhằm chấn chỉnh và đưa công tác giám sát, đánh giá đầu tư đi vào nề nếp và có hiệu quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện báo cáo đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2018 theo quy định; các Chủ đầu tư báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư cho từng dự án  gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 21/6/2018 (đồng thời cập nhật báo cáo trên hệ thống thông tin về giám sát đánh giá đầu tư của Bộ), đồng thời gửi mail theo địa chỉ nmtan@longan.gov.vnncongkhanh@longan.gov.vn để thuận lợi trong công tác tổng hợp báo cáo. Mẫu báo cáo thực hiện theo Thông tư số 22/2015/TT-BKH ngày 18/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau thời hạn báo cáo theo quy định, Sở sẽ tổng hợp danh sách các đơn vị không có báo cáo hoặc báo cáo không đúng theo quy định báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định (đính kèm biểu mẫu).

Nguyễn Công Khanh
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1