Cắt giảm khoảng 2.5% đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2018

Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch & Đầu tư trân trọng thông tin đến Quý doanh nghiệp biết: Vừa qua Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2018. Đây là một trong những nhiệm vụ được Chính phủ đặt ra, theo đó tại mục 3 Phần II về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2018 của nghị quyết thể hiện rõ cần tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động  và sức cạnh tranh của nền kinh tế, cụ thể tại mục 3.6 Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập; tăng quyền tự chủ và thúc đẩy xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW của hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII và nhằm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về đổi mới, sắp xếp lại bộ máy hệ thống chính trị, Chính phủ ra nhiệm vụ phấn đấu cắt giảm khoảng 2.5% đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2018. Đồng thời, giảm 1.7% biên chế công chức so với số giao năm 2015, giảm tối thiểu 2.5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Tại Long An thực hiện Công văn số 3536/UBNT-KT ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ,Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, báo cáo các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần (quy định tại Điều 2, Điều 3 Quyết định 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ) qua tổng hợp có 04 đơn vị đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần theo quy định.

Chi tiết Quý doanh nghiệp có thể xem Nghị quyết 01/NQ-CP được ban hành ngày 01/01/2018.

Trương Văn Liếp

Trương Văn Liếp
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1