Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành kế hoạch thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 154-KH/TU ngày 06/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

Thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 154-KH/TU ngày 06/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm soát quyền lực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, Công văn số 86-CV-BCSĐ ngày 21/5/2024 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 154-KH/TU, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành kế hoạch 636/KH-SKHĐT ngày 28/5/2024 để triển khai thực hiện.

 

Theo đó mục đích, yêu cầu ban hành kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 154-KH/TU ngày 06/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện bảo đảm sự tập trung, thống nhất, chặt chẽ, toàn diện. Bảo đảm mọi quyền lực được kiểm soát  chặt chẽ bằng cơ chế; công khai, minh bạch gắn với trách nhiệm giải trình của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và các hoạt động  khác có liên quan theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc và công chức, viên chức trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; Triển khai thực hiện nghiêm túc, bám sát nội dung được nêu trong Quy  định số 131-QĐ/TW; tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật  của Nhà nước, quy chế làm việc, quy định, quy trình nghiệp vụ để kiểm soát  quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra, kiểm tra  và các hoạt động khác có liên quan. 

636_KH-SKHĐT_28-05-2024_KH THUC HIEN QUY DINH 131 CUA TW_SO KHDT_2024.signed.pdf

Thanh Thuận
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1